Skip to main content

Overheden

Gemeenten en andere overheden zijn van oudsher belangrijke samenwerkingspartners van Rijnland. Er is veel winst te behalen als het gaat om meer natuur en klimaatadaptatie.

Nederland polderland, Rijnland brengt het in praktijk in zijn werkgebied. Allereerst met het waterbeheer zelf. We bouwen waterkeringen. En regelen het waterpeil in de vaarten en sloten, niet te veel en niet te weinig water. We houden rekening met het grondwater en proberen overlast door natte kruipruimtes en schade aan fundering te voorkomen. We investeren in de waterkwaliteit, zodat het water er schoon en aantrekkelijk uitziet, er planten en dieren kunnen leven en zodat mensen erin kunnen zwemmen en ervan kunnen genieten. Ook zuiveren we het afvalwater, niet de minst belangrijke taak. Allemaal onderdeel van het waterbeheer.

Nederland polderland betekent ook: samenwerking met andere overheden: provincies, gemeenten, regio’s, omgevingsdiensten en andere organisaties. Klimaatverandering, de energietransitie, circulariteit en duurzaamheid staan bij alle overheden op de agenda. Effecten van klimaatverandering opvangen is voor Rijnland de rode draad in het dagelijks werk. Daarnaast werken we aan circulariteit en het sluiten van kringlopen, aan energiebesparing en energieneutraal worden. 

Voor Rijnland staat bijdragen aan een goede leefomgeving, samen met provincies en gemeenten, staat centraal. Daarbij schuwen we de lastige discussies niet. Bodemdaling, aquathermie, water en ruimtelijke ordening, innovatie - de gespreksonderwerpen zijn stevig en uitdagend!

In dit waterbeheerprogramma zetten we niet alleen nog steviger in op samenwerking. We vragen ook om commitment bij onze medeoverheden: de bereidheid om, samen met ons, het waterbelang voorop te stellen, zodat we ook in de toekomst de uitdagingen van klimaatverandering aan kunnen.

Wilt u slim door het waterbeheerprogramma heen, lees dan meer via onderstaande links: