Skip to main content

Nieuwbouw in de polders van het Groene Hart

Verantwoord bouwen in veengebieden: het kan, maar doe het zorgvuldig en houd rekening met problemen die kunnen ontstaan op langere termijn.

In het Groene Hart worden nieuwbouwwijken gebouwd in gebieden met een slappe veenbodem. Hier bouwen is lastig vanwege de bodemdaling. Er zijn  technieken om dat te doen en het gebeurt ook op grote schaal. Hier bouwen betekent  dat Rijnland, gemeente én de (toekomstige) bewoners zich moeten realiseren dat wonen in een dergelijk gebied leidt tot meer onderhoudskosten Bijvoorbeeld voor het regelmatig ophogen van wegen en tuinen .  
Hoewel Rijnland niet bepaalt waar er gebouwd wordt, willen we wel graag duidelijk maken dat het belangrijk is rekening te houden met deze omstandigheden.  'Van steen naar spons’ is ons uitgangspunt voor de ruimtelijke inrichting: een hoog waterpeil, goede waterberging waardoor veel water kan worden vastgehouden ( en water maximaal hergebruiken. Dat betekent: : kijk  naar de lange termijn, bouw steden die bestand zijn tegen klimaatverandering in combinatie met een hoog grondwaterpeil om de bodemdaling te beperken. Kijk kritisch naar de bouwlocaties op het veen. Bouw bij voorkeur op locaties met een stevige ondergrond zoals de hoger gelegen (zand)gebieden, in plaats van te vertrouwen op de techniek en de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken.

Een graafmachine bij de Nieuwe Driemanspolder.