Skip to main content

Samen met relaties

Rijnland vindt  goede samenwerkingsrelaties belangrijk. We werken al jaren constructief samen met gemeenten, provincies, belangengroepen, agrarische en andere bedrijven.

En de inwoners dan? Ook deze doelgroep kan op Rijnland rekenen, voor hen doen we ons werk. En we geven informatie en betrekken inwoners wanneer we werkzaamheden bij hen in de buurt uitvoeren. Ook neemt Rijnland zijn verantwoordelijkheid in de grote maatschappelijke opgaven die verder gaan dan alleen onze watertaken. Zo draagt samenwerking bij aan onze missie: droge voeten en schoon en voldoende water. 

Klimaatverandering

Met WBP6 willen we een stap verder gaan. Klimaatverandering maakt dit ook noodzakelijk. Rijnland brengt, als waterexpert, een schat aan kennis en ervaring in, overziet de meest complexe problemen op de korte en lange termijn en houdt rekening met alle belangen - dat hoort bij onze kerntaken. Omgekeerd vragen we ook iets van onze samenwerkingspartners: commitment, de bereidheid om het waterbelang voorop te stellen en aanpassingen te doen als dat nodig is. Rijnland nodigt zijn partners nadrukkelijk uit hun bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Speciaal met het oog op de klimaatverandering. Het klimaat bepaalt onze toekomst, stellen we in onze visie. De klimaatverandering is méér dan urgent en vraagt om directe actie. Van Rijnland én van onze samenwerkingspartners.

Rijnland werkt niet alleen samen voor een efficiënte uitvoering van zijn kerntaken, maar ook, steeds noodzakelijker en intensiever, voor een klimaatbestendig leefgebied. We werken samen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Van grote landelijke projecten zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) tot subsidie voor een lokaal groenblauw buurtidee.

Wederkerigheid in de praktijk

Als het erom gaat de gevolgen van klimaatverandering te verzachten of te voorkomen, waaruit kan dan de bijdrage van onze samenwerkingspartners bestaan? 
Dit zijn de 5 belangrijkste acties: 

  • water zoveel mogelijk vasthouden in daartoe geschikte gebieden, als buffervoorraad voor droge tijden; 
  • rekening houden met klimaatadaptatie bij woningbouw en stedelijke herontwikkeling, zowel in oude binnensteden als in nieuwe wijken buiten de stad;
  • rekening houden met bodemdaling en maatregelen nemen om verdere bodemdaling tegen te gaan;
  • openbare ruimte en tuinen vergroenen, met meer planten en bomen en minder stenen; 
  • ruimte houden voor waterkeringen, duinen en dijken.