Skip to main content

Visie

De omgeving waarin we leven is in beweging. Het klimaat verandert, de biodiversiteit neemt af, grondstoffen raken op, de stikstofuitstoot is te hoog en de vraag naar nieuwe woningen stijgt. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden, speelt goed waterbeheer de hoofdrol, overal en voor iedereen. Daarom is onze boodschap: alleen samen kunnen we onze leefomgeving gezonder en duurzamer maken.

In onze visie beschrijven we ons toekomstbeeld en wat we hierin belangrijk vinden. 
In het programma staat beschreven hoe wij onze werkzaamheden hierop afstemmen.

Toekomstbeeld

De klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen. Van stijgende zeespiegel en overstromingsgevaar tot watertekort en van afnemende biodiversiteit en bodemdaling tot de bouw van meer dan 100.000 woningen in onze regio. Ook de omslag naar een circulaire economie, een te hoge stikstofuitstoot en de snelle digitale ontwikkelingen raken ons. Goed waterbeheer speelt bij al deze uitdagingen een belangrijke rol.

Het lijken misschien problemen voor later, maar dat zijn ze niet. We moeten ze nú aanpakken. Door water meer sturend te maken in de ruimtelijke inrichting. Alleen zo kunnen we West-Nederland, het gebied dat ons zo na aan het hart ligt, behouden voor de toekomst. Niets doen is geen optie! Dus streeft Hoogheemraadschap van Rijnland naar een klimaatbestendige leefomgeving, waarin we ook over twintig, vijftig of honderd jaar nog veilig en gezond kunnen wonen, werken en genieten.

Water wijst de weg

Bij alle klimaatproblemen - of liever gezegd: klimaatuitdagingen - speelt goed waterbeheer de hoofdrol. Daarom vatten we onze visie samen in: water wijst de weg. Overal en voor iedereen. Als waterexpert met meer dan 750 jaar ervaring zorgt Hoogheemraadschap van Rijnland ervoor dat ‘water’ steeds op, of liever nog boven aan de agenda staat.

Kijken door de Blauwe lens

Rijnland heeft door een tweetal landschapsbureaus een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en de andere maatschappelijke ontwikkelingen in het beheergebied van Rijnland. Het resultaat hiervan is ‘De Blauwe Lens’. De Blauwe Lens leert ons dat het gebied en het watersysteem veerkrachtiger en flexibeler moet worden en onderschrijft de noodzaak om water meer leidend te maken in de ruimtelijke inrichting. En in de Blauwe Lens zijn mooie en toekomstgerichte perspectieven uitgewerkt die laten zien dat klimaatadaptatie kan leiden tot klimaatbestendige, aantrekkelijke steden en landschappen en een gezonde leefomgeving.

Blijven investeren

Rijnland zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water. Met goed waterbeheer en afvalwaterzuivering dragen we bij aan de volksgezondheid, de waterveiligheid en de economie. Dat is het hart van ons werk en dat verandert niet. Maar hoe we onze taken uitvoeren, verandert wel. Ontwikkelingen als klimaatverandering, verstedelijking, toenemende behoefte aan recreatie, veranderingen in de landbouw en nieuwe technologie vereisen dit. Hoe precies, weten we niet altijd. Wat we wél weten is dit: we moeten blijven investeren in waterbeheer. Rijnland houdt hierbij de blik op de toekomst en wil een positieve bijdrage leveren aan de circulaire economie, de energietransitie, de ruimtelijke kwaliteit, het recreatieve medegebruik en versterking van de biodiversiteit. Dát is zorgen voor een gezonde en duurzame leefomgeving.

We kunnen het niet alleen

Rijnland werkt hard aan oplossingen, voor nu en straks. We zijn ons ervan bewust dat elk probleem ook een káns is om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken. Dat kunnen we niet alleen. Er is nóg intensievere samenwerking nodig met onze partners die net als wij de urgentie zien. Samenwerken betekent meer denkkracht, meer kennis en ervaring, samen goede besluiten nemen en samen een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen. 

Wederkerigheid

Bij samenwerking is wederkerigheid ons uitgangspunt. Rijnland brengt, als waterexpert, een schat aan kennis en ervaring in, overziet de meest complexe problemen op de korte en lange termijn en houdt rekening met alle belangen - dat hoort bij onze kerntaken. 
Omgekeerd vragen we ook iets van onze samenwerkingspartners: commitment, de bereidheid om waterbelang voorop te stellen en aanpassingen te doen als dat nodig is. 
Kortom: schouder aan schouder samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Zo wijst het water ons allemaal de weg naar een gezonde en duurzame toekomst.

De 5 maatschappelijke opgaves

Welke thema’s, vragen of uitdagingen zijn belangrijk? Als waterexpert ziet Hoogheemraadschap van Rijnland mogelijkheden zijn kerntaken te koppelen aan 5 maatschappelijke opgaves: 

  • bijdragen aan klimaatbestendige woningbouw; 
  • tegengaan van bodemdaling;
  • versterking van de biodiversiteit;
  • energieneutraal werken;
  • Nederland circulair in 2050.

Visiekaart

Wat betekent onze visie voor de praktijk? Als startpunt is er deze interactieve visiekaart met de 4 landschapstypen: veen, steen, zand en zout. Uitgelicht zijn de steden en gebieden waar ontwikkelingen uit de visie een rol spelen. Klik op een symbool of gebied om de bijbehorende informatie te zien.