Skip to main content

Veen

Het Rijnlands veengebied bestaat uit veenweiden, melkveehouderijen en Greenport Boskoop, het grootste boomkwekerijgebied ter wereld. In het veengebied zorgen grasland en water voor de ultieme ‘Nederland-Waterland’-ervaring.

Veenweiden

Lang geleden bevond zich hier een uitgestrekt veenmoeras, doorsneden door waterlopen. In de veengebieden van nu zie je grasland voor de melkveehouderij, molens, oude lintdorpen, glastuinbouwbedrijven en natuurgebieden naast elkaar. 
Samen zorgen deze eigenschappen voor de ultieme ‘Nederland-Waterland’-ervaring. 
Het landschap is open, vooral door de agrarische sector. Veel plassen zijn drooggemalen, maar niet allemaal. De Nieuwkoopse Plassen bijvoorbeeld zijn nog onderdeel van het landschap zoals het vroeger was, met veel meer plassen. Tegenwoordig is het plassengebied populair als woonomgeving en recreatiegebied.

Greenport Boskoop

Een bijzonder deelgebied is Greenport Boskoop, hét gebied voor de teelt van bomen, struiken en vaste planten. Die sierteelt begon rond 1860. Daarvoor, in de Middeleeuwen, ontstond het kenmerkende landschap met lange smalle kavels, veel sloten en bruggen. De boomkwekerij zelf is nog ouder – de geschiedenis ervan gaat terug tot het midden van de vijftiende eeuw. Tegenwoordig is Greenport Boskoop het belangrijkste aaneengesloten boomkwekerijgebied ter wereld. Op 1700 hectare zijn ongeveer 900 bedrijven gevestigd die in deze sector werkzaam zijn. De meest recente ontwikkeling is het pot- en containerteeltterrein (PCT), een nieuw bedrijventerrein van 80 hectare tussen de kernen Hazerswoude-Dorp en Boskoop.

Ontwikkelingen

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het veenweidegebied:

  • voortdurende bodemdaling als gevolg van ontwatering; in enkele gebieden daalt de bodem zo snel dat een overgang naar andere vormen van landbouw onvermijdelijk is;
  • gevoeligheid voor klimaatverandering (wateroverlast en watertekort);
  • uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater: restanten van gewasbeschermingsmiddelen uit de sierteelt komen in het oppervlaktewater terecht.