Skip to main content
Schoon water

Schoon en gezond water

Rijnland zorgt voor schoon en gezond water voor inwoners, bedrijven en natuur.

Schoon water is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. In het dichtbevolkte Rijnland wordt de vraag naar schoon water steeds groter. Zorgen voor schoon en gezond water is geen gemakkelijke opdracht. We willen onze doelen bereiken door slimme maatregelen en goede samenwerking. Samen met de omgeving zorgt Rijnland voor het terugdringen van vervuiling en een optimale ecologische inrichting van het watersysteem. Rijnland zet daarbij ook in op het versterken van de biodiversiteit, meer open water met een natuurlijke inrichting en faciliteren van recreatief gebruik van water. Dit doen we zo duurzaam mogelijk.

40 KRW-waterlichamen (grote plassen, meren en vaarten);
12.000 km overige watergangen
40 zwemwaterlocaties

Voor schoon water volgen we Europese Richtlijn water (KRW) en de Europese Zwemwaterrichtlijn. De provincie stelt de ecologische doelen vast voor de KRW-waterlichamen. Rijnland heeft een resultaatsverplichting op het uitvoeren van de maatregelen om de KRW doelen te halen en een inspanningsverplichting om de doelen in het overige water te halen. Voor chemische doelen volgen we het Besluit kwaliteitseisen leefomgeving. Dit Besluit geldt voor zowel KRW waterlichamen als voor het overig water. In het Maatwerkbesluit lozingen AWZI's, staan de voorwaarden voor lozing door onze afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's).

Voor onze andere activiteiten voor schoon water bestaat het kader uit deze landelijke wetten en regels: