Skip to main content

Zwemwater en recreatie

Rijnland zorgt voor goede zwemwaterkwaliteit en geeft ruimte aan recreatie op en rond het water.

Goede zwemwaterkwaliteit

Rijnland zorgt voor goede zwemwaterkwaliteit. Het is belangrijk dat de mensen in ons dichtbevolkte gebied veilig in open water kunnen zwemmen. ‘Veilig’ betekent dat in de zwemwaterlocaties die de provincie heeft aangewezen, de bacteriologische waterkwaliteit minimaal ‘aanvaardbaar’ is. Hier volgen we de Europese zwemwaterrichtlijn. Samen met de omgeving nemen we ook maatregelen om zoveel mogelijk zwemwaterlocaties te laten voldoen aan de klasse ‘goed’ of ‘uitstekend’.

Blauwalgen

Rijnland beperkt de overlast van blauwalgen. Als er ’s zomers veel blauwalgen in het water zijn, volgt vaak een negatief zwemadvies. Rijnland bestrijdt dit probleem, samen met de locatiebeheerder (vaak de gemeente), al meer dan 20 jaar succesvol met luchtmeng-installaties. In de planperiode vervolgen we deze aanpak en blijven we daarnaast onderzoeken of er andere, duurzamere en goedkopere oplossingen zijn dan luchtmenging. We nemen hierbij ook de niet-zwemwaterlocaties mee, bijvoorbeeld als blauwalgen structureel stankoverlast veroorzaken.

Recreatie

Rijnland geeft ruimte aan recreatie op en rond het water. De behoefte aan recreatie wordt steeds groter. Rijnland staat hier positief tegenover. Immers, door bij te dragen aan recreatie op en rond het water (‘recreatief medegebruik’) wordt ons waterschap zichtbaar voor de samenleving. Ook biedt dit kansen de beleving van water te vergroten. Rijnland kan recreatie op allerlei manieren stimuleren. Bijvoorbeeld door dijken onderdeel te laten zijn van wandelroutenetwerken, door ruimte te geven aan vaarroutes of door informatieborden en bankjes te plaatsen. We doen dit in samenspraak met andere overheden en belangenorganisaties die vaak ook medefinancier zijn.

Afweging en afspraken recreatie

Meer recreatie op en rond het water mag de waterkwaliteitsdoelen natuurlijk niet in de weg staan. We maken dus een goede afweging waar uitbreiding van recreatie mogelijk is. Ook maken we maatwerkafspraken. Bijvoorbeeld over zonering van functies. We doen dit in samenspraak met andere overheden en belangenorganisaties die vaak ook medefinancier zijn. We benutten onze contacten voor overleg over vermindering van de watervervuiling (door toiletlozing en plastics).

Vaarwegbeheer

Rijnland is vaarwegbeheerder op een deel van de doorgaande recreatieve scheepvaartroutes. In die rol is Rijnland verantwoordelijk voor het op diepte houden van doorgaande scheepvaartroutes voor recreatievaartuigen, en voor bediening en instandhouding van de sluizen in deze wateren. Dit doen wij in opdracht van de provincie. Op sommige vaarwateren is Rijnland ook verantwoordelijk voor het nautisch beheer: de zorg voor vlot en veilig scheepvaartverkeer. Dat doen we door toezicht en plaatsing van verkeersborden. Doordat het steeds drukker wordt op het water, is extra toezicht noodzakelijk. Rijnland werkt hiervoor samen met andere toezichthouders, zoals de waterpolitie, gemeenten en de provincies.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer van de beroepsvaarwegen. Voor lokale beroepsvaarwegen geldt dat de gemeenten dit regelen; de provincie heeft hiervoor geen officiële vaarwegbeheerders aangewezen. 

Afspraken vaarwegbeheer

De provincies willen met waterschappen, gemeenten en recreatieschappen graag afspraken maken over het vaarweg- en nautisch beheer. Wij werken daar graag aan mee. Voor Rijnland zijn deze 2 punten belangrijk:

  • heldere afspraken maken over de uitvoering van het lokale vaarwegbeheer, een taak van de gemeenten; 
  • discussie over de vraag: is nautisch beheer wel een taak die past bij de waterschappen? Dit omdat deze taak meer te maken heeft met handhaving van de openbare orde dan met onze kerntaak 'droge voeten, schoon water'.