Skip to main content
Watermonster nemen

Schone meren en plassen

Rijnland werkt aan schone meren en plassen. We werken volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In 2028 voldoen de KRW-meren en plassen aan de ecologische normen uit de KRW.

In 2022 begint Rijnland met de uitvoering van de derde KRW-planperiode. Rijnland concentreert zich op uitvoering van KRW-maatregelen in 25 waterlichamen die nog niet aangepakt zijn. Het gaat vooral om aanleg van natuurvriendelijke oevers, verbeteren van de doorstroming in het watersysteem en het baggeren van watergangen. Als het nodig is voor de Natura 2000-doelen, nemen we aanvullende maatregelen in de waterlichamen uit de eerste KRW-planperiode, zoals die in de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen. Samen met de omgeving bekijken we welke kansrijke aanvullende maatregelen we uitvoeren. 

Leefomgeving planten en dieren

De maatregelen voor de nieuw aan te pakken 25 waterlichamen zijn vooral bedoeld om de leefomgeving van planten en dieren te verbeteren. Op specifieke plaatsen kijken we waar we het overschot aan stikstof, fosfor en algengroei kunnen verminderen, zodat het water weer helder wordt.

Exotenbestrijding

In en rond Rijnlands water komen exotische dieren en planten evoor. Denk aan muskusratten, Amerikaanse rivierkreeften, grote waternavel of Japanse duizendknoop.

Deze exoten kunnen een schadelijke invloed hebben op de veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie en op de biodiversiteit. Exotenbestrijding is, met uitzondering van de bescherming van waterkeringen tegen de graverij van muskusratten, geen wettelijke taak van het waterschap.

Rijnland probeert het schadelijk effect van exoten op de uitvoering van de taken te beperken. Dat doen we onder andere op de volgende wijze:

  • We beschermen de waterkeringen tegen de graverij van muskus- en beverratten. Lees hierover meer op de pagina waterveiligheid.
  • Exotische planten in het water worden verwijderd om problemen met wateraanvoer en -afvoer te voorkomen.
  • Rijnland volgt onderzoeken en participeert in onderzoek naar methoden om schade te beperken en exoten te beheersen.

Uitstoot nutriënten

Het landelijk gebied stoot veel nutriënten (stikstof, fosfor) uit. Samen met de agrarische bedrijven pakt Rijnland deze emissie aan via bovenwettelijke maatregelen, die zich richten op zowel de bron als het effect. Op specifieke locaties (de ‘inspiratiepolders’) werken we per sector de beste aanpak uit. Kennisdeling is hierbij belangrijk. 

Landbouwportaal 

Stimuleren werkt, blijkt uit de praktijk bij agrarische bedrijven die aan de slag gaan met uitvoering van bovenwettelijke maatregelen. Daarom breiden we het landbouwportaal voor Noord-Holland uit naar Zuid-Holland. We werken hierbij samen met de waterschappen in Rijn-West en de provincies.

Financiering en samenwerking 

Rijnland benut zoveel mogelijk subsidies en co-financieringsmogelijkheden.
Door aan te sluiten bij projecten en programma's van onze samenwerkingspartners, kunnen we efficiënter werken en betere resultaten bereiken. Voor dit 'meekoppelen' hebben we een synergiebudget vrijgemaakt in de KRW-begroting. 

Afspraken met gebiedspartijen

Rijnland neemt verantwoordelijkheid en verwacht dat ook van anderen.  

  • Rijnland maakt afspraken met agrarische bedrijven over de uitvoering van het landbouwportaal voor Zuid-Holland.
  • Samen met andere belanghebbenden in ons werkgebied bepaalt Rijnland de gebiedsdoelen voor overig water en hoe Rijnland hier de maatregelen uitvoert.
  • In 2028 heeft Rijnland, naast de eigen uitvoering, ook afspraken gemaakt over de inrichting van de waterlichamen door anderen. Het gaat hierbij om zowel de 25 waterlichamen van de derde KRW-planperiode als om die van de eerste of tweede planperiode (voor aanvullende maatregelen). 

Het KRW-programma is vastgelegd in de ontwerpnota Schoon Water 3. Voor deze nota was er een eigen inspraakprocedure (op het moment van verschijnen van deze WBP6 website wordt gewerkt aan het afronden van de nota Schoon Water 3. Zodra deze is vastgesteld en vrijgegeven wordt er een koppeling gelegd met deze nota).