Skip to main content
Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering

Rijnland zuivert afvalwater tot een goede effluentkwaliteit, volgens het Maatwerkbesluit lozingen AWZI's.

Een kerntaak van Rijnland is te zorgen voor schoon water met een goede ecologische en chemische waterkwaliteit. Afvalwaterzuivering is hier een belangrijk onderdeel van. Rijnland zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in West-Nederland. Hiervoor hebben we 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). De AWZI’s lozen het gezuiverde water op het Rijnlandse oppervlaktewater. 

Dit doen we de komende planperiode voor goede waterkwaliteit: 

  • In 2021 beoordelen we of de invloed van de AWZI-lozingen op de waterlichamen niet groter is geworden. Als dat nodig is, passen we het Maatwerkbesluit lozingen AWZI's aan.   
  • We onderzoeken of, en zo ja, hoe, we het water minder met ammonium kunnen belasten door het aanpassen van de bedrijfsvoering in de AWZI’s. 
  • Medicijnresten vervuilen het water. We gaan deze verontreiniging tegen met extra maatregelen in de AWZI’s en brongerichte maatregelen.
  • We overleggen met gemeenten over het terugdringen van de riooloverstorten en vermindering van het aantal IBA’s. De prioriteit ligt bij de waterkwaliteitsknelpunten uit de KRW-analyses. 

In Waterketen staat meer informatie over afvalwaterzuivering in het Waterbeheerprogramma.