Skip to main content

Risicogestuurd werken

Rijnland werkt bij voorkeur risicogestuurd. Immers, doelen en middelen liggen niet onwrikbaar vast, onze kennis en inzichten veranderen en er doen zich nieuwe kansen én bedreigingen voor. We houden waar mogelijk de ruimte nieuwe afwegingen te maken om ontwikkelingen erbij te betrekken die op dat moment belangrijk zijn. Bij risicogestuurd werken is het de uitdaging om de balans te blijven vinden tussen ‘willen’, ‘moeten’ en ‘kunnen’.

Naar een risicogestuurde balans

Bereikt Rijnland zijn doelen? Hebben afspraken het gewenste effect? Risicogestuurd werken betekent op de juiste manier omgaan met dit soort onzekerheden.
De uitgangspunten van Rijnland zijn:

 • Rijnland inventariseert risico's en weegt deze af, op elk niveau.
 • Rijnland werkt met een wettelijk verplichte risicoparagraaf in documenten voor planning en control.
 • Risicoweging is onderdeel van het assetmanagement. Rijnland werkt onder meer met een bedrijfswaardenmatrix
 • Rijnland maakt de omslag van overwegend correctief onderhoud naar meer risicogestuurd preventief onderhoud.
 • Bij de begroting beoordeelt Rijnland elk jaar of de restrisico’s voldoende afgedekt worden door het beschikbare weerstandsvermogen.

Strategische risico’s

WBP6 brengt ook strategische risico's met zich mee, die de uitvoering van het programma positief of negatief kunnen beïnvloeden. De belangrijkste risico's en beheersmaatregelen zijn:

 • beleid versus concrete maatregelen: niet altijd is voorgenomen beleid direct vertaald naar concrete uitvoeringsmaatregelen en euro’s. Rijnland stelt de maatregelen en benodigd budget van jaar tot jaar vast. 
 • maatschappelijke impact en rendement van beleid: de maatschappelijke gevolgen en opbrengst van beleid zijn niet altijd direct duidelijk. Om goede afwegingen te kunnen maken, brengt Rijnland vooraf de impact en het rendement van beleidsvoorstellen zo goed mogelijk in beeld.
 • samenwerking: waterbeheer raakt de hele maatschappij. Rijnland is bij veel opgaven mede afhankelijk van een effectieve samenwerking met zijn partners. Dat brengt ook risico's met zich mee. Daarom investeren we veel in goede relaties met onze partners. 
 • financiën versus ambitie: de huidige financiële kaders (belastingtarieven, schulden) zijn in relatie tot Rijnlands opgaven en ambities moeilijk houdbaar, onder andere als gevolg van eerder beleid. Rijnland moet ervoor zorgen dat het beschikbare financiële weerstandsvermogen ook na 2024 groot genoeg blijft. 
 • beheer en onderhoud: de basis voor beheer en onderhoud is nog niet volledig op orde, terwijl Rijnland wel moet voldoen aan concrete resultaatverplichtingen voor een betrouwbaar watersysteem en waterzuivering. De komende jaren werkt Rijnland toe naar meer risicogestuurd preventief en minder correctief onderhoud. 
 • externe risico's: er zijn risico's die niet te voorspellen zijn en waar Rijnland geen invloed op heeft. Zoals ingrijpende stroomstoringen, ernstige hacks, uitval van ICT-systemen, hoosbuien, leidingbreuken, aanhoudende droogte, ongewenste stoffen in oppervlaktewater of een nieuwe pandemie. Deze gebeurtenissen doen een beroep op de veerkracht en weerbaarheid van onze organisatie. Daarom heeft Rijnland een geoefende calamiteitenorganisatie en voldoende weerstandsvermogen.  
 • marktrisico’s: op de kapitaalmarkt (renteschommelingen) en de arbeidsmarkt (schaarste aan arbeidskracht) kunnen zich ook risico's voordoen. Rijnland anticipeert hierop in het HRM- en financieel beleid.