Skip to main content

Regulering

Rijnland zorgt ervoor dat andere partijen ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Het watersysteem is niet de verantwoordelijkheid van Rijnland alleen. Ook inwoners, bedrijven, overheden en andere organisaties hebben er invloed op en zijn dus medeverantwoordelijk. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, dempen of graven van watergangen of activiteiten waarbij stoffen vrijkomen die de waterkwaliteit beïnvloeden. Rijnland zorgt ervoor dat ook anderen doen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Daarvoor geven we voorlichting en advies, verlenen we vergunningen en controleren we of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Uitgangspunt

Rijnland staat initiatieven zoveel mogelijk toe, vanuit het principe 'ja, tenzij' dat we sinds 2015 hanteren. Door minder regels en meer ruimte voor initiatieven voldoet Rijnland aan één van de belangrijkste uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. We zijn ons ervan bewust dat dit gegeven extra aandacht verdient als het gaat om wijzigen van regels en beoordelen van vergunningaanvragen. 'Ja, tenzij' betekent dat we ons afvragen: zijn de regels echt nodig? Hoe kan het initiatief wel plaatsvinden? Bij deze houding past ook dat Rijnland initiatiefnemers informeert en adviseert over de gevolgen van hun plannen voor het watersysteem.

Met regulering richt Rijnland zich in ieder geval op het vastleggen en naleven van de ondergrens. Daarmee is regulering een belangrijke en onmisbare pijler in onze aanpak. Regulering is zeker niet de enige pijler in deze aanpak. Rijnland zal zich ook inspannen om inwoners, bedrijven, overheden en andere organisaties te motiveren en stimuleren om meer te bereiken dan dit wettelijk minimum.

Nieuwe waterschapsverordening

Rijnland stelt duidelijke regels aan het gebruik van of wijzigingen in het watersysteem, inclusief het grondwater. De Omgevingswet vereist dat we deze regels nog duidelijker en overzichtelijker maken. In de planperiode 2022 - 2028 vervangen we daarom de keur en de uitvoeringsregels door één nieuwe waterschapsverordening die alle regels omvat. Daarnaast worden de regels regelmatig herzien en waar nodig aangepast. 

Digitaal

Rijnland sluit aan bij het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Via dit systeem zijn de regels uit de keur, de uitvoeringsregels en de waterschapsverordening online in te zien. Daarnaast onderzoeken we of Rijnland alle overige regels, bijvoorbeeld subsidieverordeningen of onderhoudsverplichtingen, via een eigen systeem digitaal toegankelijk kan maken. 

Vergunningen

Rijnland beoordeelt vergunningaanvragen en neemt de daarbij behorende voorwaarden op in de vergunning. 

Grondwater

Bij regulering hoort ook het evenwicht bewaken tussen beschermen en benutten van grondwater. Rijnland werkt hiervoor samen met provincies en gemeenten. Rijnland adviseert, signaleert knelpunten en agendeert deze bij gemeenten en provincies voor zover de knelpunten niet onder onze eigen taken vallen.

Toezicht en handhaving

Rijnland houdt toezicht op de naleving van regels. De komende planperiode onderzoekt Rijnland of het toezicht beter of efficiënter kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door verdere digitalisering, nieuwe technologie zoals het inzetten van drones, en datagestuurd toezicht op basis van onder andere het waterkwaliteitsmeetnet. 

Rijnland is ook verantwoordelijk voor handhaving. Onze aanpak bij overtreding van de regels bestaat uit de stappen: beëindiging van de overtreding, herstellen van nadelige gevolgen, beperken van de nadelige gevolgen en herhaling van de overtreding voorkomen. Soms wordt de overtreder gestraft, dat is afhankelijk van de omstandigheden. Leidraad voor handhaving zijn onze eigen Nota naleving en de landelijke handhavingsstrategie.