Skip to main content

Samenvatting doelen en indicatoren

Verdere uitwerking van de doelen in maatregelen en projecten

In WBP6 zijn in het hoofdstuk ‘Het programma’ de lange termijn (strategische) doelen voor de verschillende kerntaken vastgelegd. Het gaat daarbij om de effecten die bereikt moeten worden in het gebied. In hetzelfde hoofdstuk is vervolgens op hoofdlijnen uitgewerkt wat Rijnland daarvoor in de planperiode gaat doen. De verdere concretisering van wat Rijnland daadwerkelijk in een bepaald jaar gaat doen (op maatregel/projectenniveau) wordt jaarlijks verder uitgewerkt in het Meerjarenperspectief.

Doelen en indicatoren

Een samenvatting van de WBP6 doelen kun je hieronder downloaden. In dat document zijn ook de indicatoren weergegeven op basis waarvan deze doelen worden gemonitord, inclusief een grafische weergave waar we voor betreffende doelen nu (anno 2022) staan, waar we vandaan komen (vanaf 2015) en waar we aan het eind van de WBP6-planperiode (2028) willen/moeten staan. Daarnaast is ook het wettelijk kader weergegeven waarop de doelen zijn gebaseerd.