Skip to main content

Financiën

Om de doelen uit dit waterbeheerprogramma te bereiken moet Rijnland structureel beschikken over voldoende budget. Rijnland financiert zijn activiteiten met name uit de waterschapsbelastingen en subsidies. We geven in dit hoofdstuk de uitgangspunten voor het financieel beleid en de bedrijfsvoering, met de voorlopige cijfers en de strategische risico's.

We geven in dit WBP geen financiële blauwdruk voor de komende 6 jaar, maar een doorzicht op basis van de nu bekende gegevens. De ontwikkelingen gaan immers snel, ons waterbeheer speelt zich af in een dynamische omgeving. Daarom houden we ruimte voor het maken van nadere afwegingen van jaar tot jaar. Daarbij kijken we ook naar voortgang, ervaring, risico's en nieuwe kansen. Deze afwegingen maken we bij het opstellen van de jaarlijkse meerjarenperspectieven en programmabegrotingen (jaarplannen), waarin we het WBP-beleid nader uitwerken en invullen.