Skip to main content

Versterken biodiversiteit

Rijnland levert een actieve bijdrage aan versterking van de biodiversiteit.

De biodiversiteit gaat snel achteruit. De komende jaren worden meer dan 1 miljoen plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd. Dat is slecht voor de dieren, de planten én de mens. Die is immers voor voedsel en voor schoon water afhankelijk van de biodiversiteit. Gelukkig is de natuur veerkrachtig. Rijnland zal een actieve bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door inrichting en ecologisch beheer op onze eigendommen. Door bij de uitvoering van onze wettelijke taken ook de biodiversiteit te betrekken, hebben we invloed op onze omgeving, de verschillende soorten planten en dieren die er leven.

Actieplan versterking biodiversiteit

  • Creëren van inzicht en overzicht: Rijnland heeft in 2020 een nulmeting uitgevoerd waarbij we gekeken hebben naar waterplanten in ons beheergebied en insecten op 2 zuiveringsterreinen. De uitkomst laat zien hoe de biodiversiteit ervoor staat. Met deze kennis hebben we een beeld gekregen van wat we kunnen doen om de biodiversiteit te versterken.
  • Handelen op eigen terreinen en in oppervlaktewateren: we streven naar meer biodiversiteit op onze eigen terreinen (dijken en AWZI-terreinen) en rondom gebouwen. Aan het eind van de planperiode moet de biodiversiteit aantoonbaar zijn toegenomen ten opzichte van onze nulmeting in 2020. De versterking van de biodiversiteit van de oppervlaktewateren is onderdeel van het programma Schoon en Gezond Water (maatregelen KRW en het project Doelen overig water).
  • Samenwerking met partners: we maken afspraken met diverse organisaties en andere overheden over versterking van de biodiversiteit. Hierbij ligt de focus op het verbinden van natuurgebieden; het realiseren van een Blauwgroen Netwerk. Hiermee wordt het leefgebied van soorten minder versnipperd en daardoor vergroot.  
  • Communicatie over plant- en diersoorten: we communiceren over biodiversiteit, voor zover dit te maken heeft met onze kerntaken. We vertellen vooral iets over herkenbare plant- en diersoorten.
Biodiversiteit