Skip to main content

Zand

Het Rijnlands zandlandschap aan de Noordzeekust bestaat uit duingebied en bollenstreek. Toerisme, recreatie en agrarische productie zijn de belangrijkste functies.

Duinnatuur en bollenstreek

Een aaneengesloten duingebied langs de Noordzee met daarachter de bollenstreek vormen samen het zandlandschap. De ondergrond bestaat uit een patroon van strandwallen en strandvlakten parallel aan de jonge duinen. Het brede gebied van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt smaller naar het zuiden toe. Hier ligt het Nationaal Park Hollandse duinen. Het landschap is open. Aan de binnenkant ligt een gesloten overgangszone met bossen, buitenplaatsen en villawijken. Delen van dit duingebied zijn in gebruik als waterwingebied. In Kennemerland en het gebied ter hoogte van Wassenaar en Voorschoten zien we ook buitenplaatsen en landgoederen. Het duingebied aan de kust is vooral in gebruik voor toerisme en recreatie voor inwoners van de Randstad.

Bollenstreek

Aan de oostkant van het duingebied ontstond, door egalisatie, tegen het einde van de achttiende eeuw de bollenstreek. De kalkrijke bodem van de afgegraven strandwallen en de goed te controleren grondwaterspiegel vormen ideale omstandigheden voor de bollenteelt. 
De afwatering bestaat uit vaarten, waardoor een kenmerkend zanderijlandschap is ontstaan. Tegenwoordig is er een harde grens tussen de duinen en de bollenstreek. Dit agrarische productielandschap geldt als greenport: voor bollenteelt, handel en kenniscentrum.

Ontwikkelingen

Dit zijn de belangrijkste waterontwikkelingen in het duingebied en de bollenstreek: 

  • Kwelwater van hoge kwaliteit uit de duinen stroomt af en raakt vervuild als het in contact komt met het oppervlaktewatersysteem.
  • De hoge ecologische kwaliteit van het duingebied staat onder druk, ook door gewasbeschermingsmiddelen uit de bollenteelt waarvan de restanten in het grondwater terechtkomen. 
  • De vraag naar ruimte voor drinkwaterwinning wordt groter.