Skip to main content

Wateroverlast

Rijnland neemt maatregelen om de gevolgen van wateroverlast te beperken. Rijnland zorgt ervoor dat eind 2027 het beheergebied voldoet aan de normen voor wateroverlast. Ook daarna blijven we aandacht houden voor wateroverlast, omdat landgebruik, klimaat en de normen voor wateroverlast veranderen.

Capaciteit boezemgemalen

Rijnland heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van de boezem. De capaciteit van de boezemgemalen is bijna verdubbeld. Eind 2020 is de nieuwe piekberging Nieuwe Driemanspolder opgeleverd. In 2023/2024 volgen de piekberging Haarlemmermeer en vergroting van de toestroom naar boezemgemaal Halfweg.

Actualisering boezemstudie

Het KNMI brengt in 2022-2023 nieuwe klimaatscenario’s uit. Op basis hiervan actualiseert Rijnland de boezemstudie uit 2016. Hierbij kijken we ook naar waterkwaliteit en andere ontwikkelingen en werken we samen met collega-waterbeheerders. De studie maakt duidelijk of er op middellange termijn extra maatregelen nodig zijn. Belangrijk is dat de strook grond die Rijnland langs het Oegstgeester- en het Katwijkskanaal in bezit heeft, beschikbaar blijft. Deze is van strategisch belang voor mogelijke uitbreiding van de boezembemalingscapaciteit in de toekomst.

Toekomstbestendig watersysteem

De watersystemen in West-Nederland zijn nauw met elkaar verweven. Het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal, 2 belangrijke waterwegen, zitten qua waterbeheer aan hun grens. Door de klimaatverandering en verstedelijking zijn op termijn waarschijnlijk grootschalige maatregelen noodzakelijk. In het programma Toekomstbestendig Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaalgebied werkt Rijnland samen met andere waterbeheerders en provincies aan een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem.

Wateroverlast in de polders tegengaan

Het werkgebied van Rijnland bevat ongeveer 200 polders. Met de watergebiedsplannen brengt Rijnland deze polders op orde, in samenwerking met de provincie en andere belanghebbenden. De focus ligt op het beperken van de gevolgen van wateroverlast, zorgen voor goede waterpeilen en goede waterkwaliteit. Verder bekijkt Rijnland ook waar het slim kan aansluiten bij werkzaamheden van anderen, en zorgen we voor goede informatievoorziening. Die heeft tot doel dat alle belanghebbenden weten welk beschermingsniveau hoort bij wateroverlast en watertekort, en wanneer zij daar zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Als we de huidige beschermingsniveaus niet doelmatig kunnen bereiken, kan dat aanleiding zijn de normen aan te passen. Ook de KNMI-klimaatscenario’s van 2022-2023 kunnen leiden tot nieuwe vraagstukken en oplossingen.