Skip to main content

Peilbeheer

Rijnland zorgt voor peilbesluiten die passen bij de functies en kenmerken van het gebied en voert het peilbeheer uit volgens deze peilbesluiten.

De beste oplossing vinden

Elke polder heeft zijn eigen waterpeil. Rijnland stelt de waterpeilen vast in goed overleg met betrokkenen. We zoeken de beste oplossing waarbij we kijken naar de functies en kenmerken van het gebied, de belangen van eigenaren en gebruikers, de bodem,  het water in de omgeving,  het mogelijke effect op vrijkomen van broeikasgassen, de kwaliteit van het water én de kosten en batenDe uitkomst leggen we vast in een peilbesluit.


In 2022- 2028 actualiseert Rijnland onder meer het peilbesluit van de boezem. Bij peilbesluiten volgen we de Nationale Omgevingsvisie inclusief het uitgangspunt dat de inrichting van het gebied aangepast moet zijn aan de bodem en de waterbeschikbaarheid. In Rijnland geldt dit vooral voor het veenweidegebied, waar volgens het Klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgas flink omlaag moet. Dat kan bijvoorbeeld door vernatting van de veenweidegrond. De uitdaging is een oplossing te vinden die rekening houdt met de verschillende belangen. Daarvoor werken we mee aan het opstellen van de veenweidestrategieën.

Dagelijks peilbeheer is onze kerntaak

Rijnland regelt het waterpeil met gemalen, stuwen en inlaten. Hierbij houden we ons aan de normen die zijn vastgelegd in de peilbesluiten, de gewenste waterstanden per gebied. 

Nieuwe technologie: de polder van de toekomst

Om het dagelijks peilbeheer goed in te zetten, gebruiken we zoveel mogelijk nieuwe technologie. Beveiliging tegen cybercrime en een goed back-upsysteem zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.
We werken aan de ‘polder van de toekomst’ op 3 manieren:

  • verbetering van het besturingssysteem BOSBO, bijvoorbeeld door de voorspellingsmodellen te verfijnen;
  • informatievoorziening: we zorgen voor actuele procesinformatie voor beheer en onderhoud van het watersysteem, inclusief de meetsystemen. Slim sturen op energie is hier een onderdeel van;
  • kennis: we spelen in op ontwikkelingen, zoals het Internet of Things en kunstmatige intelligentie.

Afstemming

Rijnland stemt het peilbeheer af met Rijkswaterstaat en de buurwaterschappen. Hierbij volgen we het programma Slim Watermanagement, een onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater
Voor 2022 - 2028 ligt de focus op verbetering van het onderlinge peilbeheer, bijvoorbeeld via het regionaal en landelijk delen van actuele informatie. Hierdoor hebben alle waterbeheerders tegelijk dezelfde informatie waarmee beslissingen kunnen worden genomen voor de hele regio.

Grondwater

Met de komst van de Omgevingswet krijgt Rijnland ook taken in het grondwaterkwaliteitsbeheer. In nauwe samenwerking met provincies en omgevingsdiensten doet Rijnland hier de komende planperiode verdere ervaring mee op en werkt Rijnland het grondwaterkwaliteitsbeleid uit in de nieuwe waterschapsverordening.