Skip to main content

Instandhouding van het watersysteem

Het watersysteem, watergangen, gemalen, stuwen en inlaten, is nodig voor alle functies van het leefgebied. Rijnland zorgt voor goed beheer en onderhoud van het watersysteem.

Rijnland houdt het watersysteem in goede staat

Rijnland voert onderhoud en beheer uit op basis van een goede balans tussen risico's, prestaties en kosten. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van deze afweging. 

Maatregelen

  • Rijnland voert planmatig risicogestuurd onderhoud van het watersysteem uit. In onderhoudsconcepten staat welke werkzaamheden we daarvoor moeten uitvoeren, preventief en/of correctief. Het doel is dat we in 2028 het watersysteem onderhouden volgens de onderhoudsconcepten. Daarmee tonen we indirect aan dat het watersysteem voldoet aan de functie.
  • Naast het preventieve onderhoud blijft correctief onderhoud altijd bestaan. Het doel is dat Rijnland in 2028 al het correctieve onderhoud uitvoert binnen de daarvoor gestelde termijnen.
  • Rijnland zorgt ervoor dat installaties en terreinen toonbaar en veilig zijn. Deze ontwikkeling draagt bij aan de werkwijze van risicogestuurd assetmanagement
Onderhoud watersysteem

Oeververdedigingen

Tot voor kort was niet duidelijk wie voor welke oeververdediging verantwoordelijk was. Dat verandert door het opnemen van de oeververdedigingen in de legger kunstwerken in het begin van de WBP6-planperiode. Op basis daarvan werkt Rijnland verder aan het onderhoudsprogramma voor vervanging en herstel van oeververdedigingen.

Baggerprogramma

Rijnland heeft een baggerprogramma om de primaire oppervlaktewateren waarvoor Rijnland zelf onderhoudsplichtig is op diepte te houden. Gemiddeld baggert Rijnland 250 kilometer sloten, vaarten en kanalen per jaar. Als het nodig is voor wateraanvoer en waterafvoer, verwijderen we ook de waterplanten. Dat doen we elk jaar voor ongeveer 2.100 kilometer. Bij het onderhoud werkt Rijnland ecologisch verantwoord en in goed overleg met andere beheerders en belanghebbenden. We hergebruiken baggerspecie zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld in onze oevers en waterkeringen.

PFAS

Door de PFAS-verontreiniging heeft het baggerprogramma tussen 2017 en 2019 een aanzienlijke vertraging opgelopen. Tussen 2021 en 2028 lopen we deze achterstand in.

Baggeren overige wateren

Rijnland zorgt ervoor dat ook andere wateren op diepte worden gebracht door degenen die hier onderhoudsplicht voor hebben. Rijnland doet dit zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Het doel is dat we dit in 2033 op orde hebben.

De uitvoering is complex. We starten in de planperiode dan ook eerst met een pilot in nauwe samenwerking met de onderhoudsplichtigen. Op basis daarvan bepalen we de verdere aanpak en bespreken we met de onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten, hoe zij hun verantwoordelijkheid verder kunnen oppakken.

Onderhoud stedelijk water

Rijnland had de ambitie het onderhoud van al het stedelijk water zelf uit te voeren. We hebben voor overname van het onderhoud afspraken gemaakt met onder meer Haarlem en Alphen aan den Rijn. Maar de onderhoudsovername leidde niet tot meer efficiency of kostenbesparing, blijkt uit een evaluatie.

Daarom heeft Rijnland in 2018 besloten geen onderhoud van stedelijk water meer over te nemen. We maken nu nieuwe afspraken met de gemeenten. De samenwerking blijft, maar alleen voor zover het gaat om onze primaire taken waterveiligheid, watersysteem en waterketen. Onderdelen van het watersysteem die niet bijdragen aan deze taken, zoals bruggen en sluizen, stoten we af. Waterstaatswerken van derden die wel bijdragen aan onze primaire taken, zoals gemalen, nemen we over.

Water in Leiden