Skip to main content

Effluentkwaliteit

Rijnland zuivert het water tot de afgesproken effluentkwaliteit.

Effluentkwaliteit is de kwaliteit van gezuiverd afvalwater. Rijnland bepaalt deze kwaliteit aan de hand van de hoeveelheid stikstof, fosfor en zuurstofbindende stoffen. Rijnland zuivert het water tot de normen voor de maximaal toegestane hoeveelheden van deze stoffen. De normen zijn vastgelegd in het maatwerkbesluit. 

Normen

Elke 5 jaar (of zoveel eerder als nodig) herijken we de normen, in overleg met onze partners. De eerstvolgende herijking is uiterlijk in 2027. Op dit moment voldoen nog niet alle afvalwaterzuiveringen aan de normen. Rijnland zorgt ervoor dat dit in 2028 wel het geval is.

Effluentkwaliteit

Slimme software

Rijnland doet een proef met verregaande sturing van de afvalwaterzuivering door slimme software. Uiteraard houden we rekening met cybersecurity.

Medicijnresten

Medicijnresten in het oppervlaktewater vormen een groeiend probleem. Op dit moment bestaan hiervoor nog geen normen. In de WBP6-periode stelt Rijnland hiervoor nieuw beleid op, waar mogelijk volgens landelijke normen. We doen dit samen met onze partners. Vooruitlopend hierop breiden we de AWZI Leiden-Noord uit met een extra zuiveringsstap die medicijnresten verwijdert uit het water. Mede op basis van de ervaringen op Leiden-Noord nemen we in de WBP6-periode een besluit over het verwijderen van medicijnresten op andere locaties. Zo dragen we bij aan een betere leefomgeving. We pakken het probleem ook bij de bron aan: we voeren gesprekken met apothekers, ziekenhuizen en andere betrokkenen met als doel gezamenlijk een oplossing te vinden voor het medicijnrestenprobleem.