Skip to main content

Zo min mogelijk zuiveringsslib

Rijnland minimaliseert de hoeveelheid af te voeren zuiveringsslib.

In heel Nederland produceren de waterschappen de komende jaren meer slib dan de afvalverwerkers kunnen verwerken. Dit geldt ook voor Rijnland. Daarom is vermindering van de hoeveelheid zuiveringsslib belangrijk. 

Slibbeheer 

Rijnland heeft adequaat slibbeheer hoog op de agenda staan. We sturen aan op een zo hoog mogelijk drogestofgehalte in het slib dat we afvoeren naar de slibverbranding van HVC.

Vergisting

Zuiveringsslib bevat veel makkelijk afbreekbaar organisch materiaal. Door vergisting neemt de hoeveelheid slib af, en produceren we biogas. Op dit moment wordt nog niet al het slib vergist. Rijnland brengt vanaf 2025 het slib naar Haarlem Waarderpolder om te vergisten. Hiertoe breiden we de vergistingsinstallatie uit. Door vergisting neemt de hoeveelheid geproduceerd biogas toe. We onderzoeken welke bestemming van dat gas de hoogste maatschappelijke waarde biedt. Bijvoorbeeld het omzetten in elektriciteit en warmte, of opwekken tot biobrandstof voor stadsbussen.

Berging

Samen met andere waterschappen en eindverwerkers zorgt Rijnland voor voldoende berging om bij een calamiteit het overschot aan zuiveringsslib tijdelijk op te slaan.