Skip to main content

Samenwerking voor klimaatadaptief bouwen in de regio

Klimaatadaptief bouwen betekent rekening houden met klimaatverandering bij woningbouw. In proefprojecten en op pilotlocaties doen we ervaring op.

Convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland

In 2018 heeft Rijnland een convenant getekend voor klimaatadaptief bouwen in Zuid-Holland. Ook de provincie, gemeenten, bouwers, ontwikkelaars, brancheorganisaties en natuur- en milieuorganisaties hebben het convenant ondertekend. Op pilotlocaties en in proefprojecten worden nu ervaringen opgedaan met klimaatadaptief bouwen. Alle partners leggen de doelen, hulpmiddelen en producten van het convenant vast in het eigen instrumentarium. Het resultaat daarvan is dat bouwers zich nu steeds meer houden aan de minimale eisen, waardoor er minder kans is op wateroverlast op straat en hittestress. 

Samenwerking Metropoolregio Amsterdam

Ook in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt Rijnland samen met zijn partners aan het klimaatbestendig maken van de regio. MRA is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De waterschappen, waaronder Rijnland, nemen ambtelijk en bestuurlijk deel aan het overleg. In 2018 is het programma Klimaatbestendig MRA van start gegaan. Rijk en regio ontwikkelen samen een verstedelijkingsstrategie met als hoofdvraag: waar en hoe bouwen we klimaatbestendig veel woningen in dit gebied? De rol van water, en daarmee van Rijnland en collega-waterschappen, is belangrijk.