Skip to main content

Klimaatadaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een gezamenlijk plan van de Nederlandse overheden om Nederland klimaatbestendig en ‘waterrobuust’ in te richten. Rijnland werkt hier proactief aan mee.

Het doel is dat Rijnland in 2027 met alle gemeenten afspraken heeft gemaakt over hoe de gemeente vóór 2050 klimaatbestendig wordt ingericht. Bijvoorbeeld door middel van stresstest, risicodialoog en het invoeren van een bouwconvenant. Zo brengen we de kwetsbaarheid van het gebied en de op te lossen klimaatproblemen in beeld. De klimaatatlas is hierbij een goed hulpmiddel. 

‘Waterrobuuste’ inrichting

Waterrobuustheid is een belangrijk thema voor Rijnland. We willen een krachtig antwoord op de gevolgen van klimaatverandering. We willen overstromingen beperken door een goede ruimtelijke inrichting, wateroverlast voorkomen en goed omgaan met watertekort. Als het gaat om schoon water en goed beheer van de waterketen, speelt de ruimtelijke inrichting een belangrijke rol. Vooral in stedelijk gebied is de ontwikkeling naar meer open water (berging) en het voorkómen van hitte-eilanden (verkoeling) goed te combineren met een bestaand of nieuw te graven watersysteem. Door waterlopen te verbreden of nieuw te graven. En ook door deze op een natuurlijke manier in te richten en te onderhouden. Op deze manier draagt Rijnland bij aan de verbetering van waterkwaliteit, biodiversiteit, berging en leefomgeving. 

Samenwerking 

Alle overheden hebben afgesproken de gevolgen van klimaatverandering in beeld te brengen. Dit gebeurt door te kijken waar wateroverlast, hittestress, droogte of overstromingen kunnen optreden. Met een strategie per gebied of gemeente wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt met concrete maatregelen: waar kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen en proactief al iets doen? Waar moeten we bedacht zijn op calamiteiten? Rijnland werkt hierbij vooral samen met gemeenten en soms ook met projectontwikkelaars en grondeigenaren in nieuwbouwgebieden. In steden zijn gemeenten verantwoordelijk voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting, vooral in de openbare ruimte. Rijnland brengt kennis in en adviseert gemeenten hierbij. In samenwerking met gemeenten zorgen we ook voor opvang en afvoer van water buiten de stad, en wateraanvoer in droge periodes.