Skip to main content

Zeespiegelstijging

Rijnland is goed voorbereid op toekomstige veranderingen in overstromingsrisico’s.

Van waterveiligheid en peilbeheer tot de waterkwaliteit: de zeespiegelstijging heeft effect op het hele watersysteem. Dit is een probleem dat op alle fronten aangepakt moet worden. Rijnland neemt actief deel aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, een onderdeel van het Deltaprogramma dat in 2019 is opgezet op initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris. Rond 2026 verwachten we de eerste resultaten van het kennisprogramma. Dan wordt duidelijk of er nieuwe opgaven komen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de kust tot zeker 2100 mee kan groeien door middel van zandsuppleties. Dit kost ruimte, en de vraag is of dit ook gevolgen heeft voor de ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld bouwen in de kuststrook, en voor het milieu (dynamisch kustbeheer).