Skip to main content

Duurzaam werken aan de waterkeringen

Rijnland houdt rekening met duurzaamheid bij het werk aan de waterkeringen.

Rijnland werkt zo duurzaam mogelijk. We versterken de biodiversiteit en geven ruimte aan recreatief medegebruik van water. Rijnland voert ook pilots uit die de duurzaamheid vergroten, onder andere door versterking van de natuur, waarbij we bloemrijke dijken en bijenhotels aanleggen. Voorbeeld is de Ringdijk Boskoop.

Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de grondstoffen die nodig zijn circulair en duurzaam kunnen worden gewonnen. Bijvoorbeeld de inzet van bagger als ophoogmateriaal voor waterkeringen (project Meegroeidijk). In 2030 willen we al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken.

Met dynamisch kustbeheer geven we zee en wind de ruimte om sediment te verplaatsen. Daardoor kan het kustfundament meegroeien met de stijgende zeespiegel en ontstaat er een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan leefgebied, planten en dieren. 

Beschermen tegen muskusratten

Sommige diersoorten hebben bescherming nodig, andere juist niet. De muskusratten bijvoorbeeld zijn schadelijk vanwege hun graverij. Om de waterkeringen hiertegen te beschermen, participeert Rijnland in het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. Het landelijk afgesproken doel is de muskusratten te verdrijven tot aan de Nederlandse grens. 

De rode Amerikaanse rivierkreeft, een exoot in Nederland, is al een paar jaar bezig aan een opmars. Het is nog niet duidelijk om hoeveel rivierkreeften het gaat, hoe dat aantal groeit en wat de effecten zijn op de waterkeringen, de oevers en het ecosysteem. Samen met de Unie van Waterschappen en de STOWA is Rijnland in 2020 een onderzoek gestart om antwoorden op deze vragen te krijgen.