Skip to main content

Rijnland energieneutraal

Vanaf 2030 werkt Rijnland energieneutraal. We gebruiken zo min mogelijk energie en wekken zelf schone energie op.

Zelf schone energie opwekken

Energieneutraal werken betekent dat Rijnland de energie die nodig is (elektriciteit, gas en brandstoffen) zelf opwekt, op een schone manier. Rijnland werkt samen met partners in onze duurzame-energieleverancier HVC. Rijnland is hier ook aandeelhouder van. Rijnland volgt daarnaast de technologische ontwikkelingen op de voet en past waardevolle innovaties toe. Voor nieuwe projecten geldt: deze voeren we energieneutraal uit.

Energieneutraliteit

Zuinig met energie in apparaten en systemen

Zuinig met energie is altijd het uitgangspunt. Rijnland bereikt de grootste energiebesparing door de apparaten, installaties en systemen waarmee we werken te vervangen door energiezuinige varianten. Meestal gebeurt dit in de normale onderhoudscyclus, soms eerder als dat loont. 
Rijnland benut elke mogelijkheid tot energiebesparing zolang deze voldoet aan 2 voorwaarden:

  • De vervanging verdient zich terug binnen de levensduur van een apparaat, installatie of systeem.
  • De vervanging heeft geen nadelen voor de werking van een apparaat, installatie of systeem. 

De bedrijfsauto's van Rijnland worden vervangen door elektrische of andere duurzaam aangedreven auto's.

Watersysteem en waterketen

Rijnland heeft als doelstelling om 5% minder energie te verbruiken in 2030. De inzet is dat we niet alleen kijken naar vervanging van losse apparaten of installaties, maar naar het hele systeem. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor flexibeler peilbeheer, voor vermindering van (slib)transportbewegingen, versneld afkoppelen van hemelwater of minder pompen. 

Energie uit zon, wind en biogas

Rijnland verbruikt per jaar ongeveer 600 TJp aan energie. Het doel is dat we vanaf 2030 alle benodigde energie zelf opwekken door middel van zon, wind en biogas. Rijnland heeft voor alle locaties een inventarisatie gemaakt van omvang (voor zonne-energie) en technische haalbaarheid van energiewinning (voor windenergie). Niet alle terreinen van Rijnland zijn geschikt voor het plaatsen van windtusbines, omdat deze dan te dicht bij woningen of kwetsbare objecten (biogasinstallaties) zouden staan. Rijnland gaat in ieder geval 3 nieuwe zonneweides aanleggen, naast AWZI's. Verder plaatsen we ook zonnepanelen op kleine percelen, zoals daken en parkeerterreinen, als dat mogelijk is. In 2022 bepalen we met een uitvoeringsprogramma hoe we de resterende opgave invullen. Bijvoorbeeld door meer energie uit zonnepanelen en windturbines te halen en/of door meer biogas te gebruiken.

Biogas

De opbrengst van zonnepanelen en windturbines is niet voldoende. Daarom wekt Rijnland ook biogas op bij de AWZI's Velsen, Leiden-Noord, Leiden-Zuid-West en Haarlem Waarderpolder. Op AWZI Waarderpolder komt een centrale slibvergisting. Hier vergisten we het slib voor het naar een afvalverbrandingscentrale gaat. Rijnland zet biogas in voor de eigen bedrijfsvoering of werkt het op tot groengas voor partners in de omgeving.