Skip to main content

Rijnland circulair

Rijnland gebruikt in 2030 50% minder primaire grondstoffen en 49% minder CO2 ten opzichte van 1990.

Circulair Rijnland

Rijnland wil een positieve bijdrage leveren aan het milieu, en in het bijzonder aan de overgang naar een duurzaam West-Nederland. Dit doel komt vooral tot stand door circulair te werken (het middel). Anders gezegd: door de kringlopen van water, energie en grondstoffen zoveel mogelijk te sluiten. In de afwegingen die we daarbij maken, kijken we ook naar de effecten op andere maatschappelijke opgaven waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Een circulair Rijnland in 2050 is:

 • 100% gebruik van hernieuwbare energie en grondstoffen. Rijnland voorkomt uitputting door te werken met secundaire grondstoffen. Primaire grondstoffen gebruiken we niet meer.
 • 100% emissievrij. Rijnland veroorzaakt geen schadelijkste uitstoot meer naar bodem, lucht en water.
 • 100% afvalvrij. Rijnland hergebruikt reststromen afval zo hoogwaardig mogelijk en wint schaarse grondstoffen terug.

Het eerste, echt volledig circulaire waterschap moet nog ontwikkeld worden. Dus hoe Rijnland eruitziet in 2050, weten we nog niet precies. Toch houden we al rekening met langetermijndoelen. Bijvoorbeeld omdat het jaar 2050 voor sommige van onze assets al binnen de afschrijvingstermijn valt.

Rijnland heeft de volgende principes en uitgangspunten bepaald voor de transitie naar circulair Rijnland in 2050. Dat zijn:

 • We gaan zoveel mogelijk uit van eigen regie en verbinden circulair Rijnland in 2050 sterk aan de kernopgaven van Rijnland.
 • We kiezen voor slimme samenwerkingsverbanden zodat we op het juiste schaalniveau grondstoffen terugwinnen.
 • We overzien welke gevolgen onze aanpak heeft voor de opgaven die voortvloeien uit het doel ‘Rijnland circulair in 2050’, en we kiezen voor maatregelen met de grootste impact (bijvoorbeeld: inzetten op de meest schaarse grondstoffen zoals fosfaat).
 • We gaan uit van de totale financiële en maatschappelijke kosten op langere termijn, waaronder mogelijke (nieuwe) verdienmodellen.
 • We gaan meer werken met valuecases in aanvulling op businesscases. Een businesscase gaat uit van het belang van één bedrijf of organisatie. Een valuecase verwijst naar waardecreatie voor álle stakeholders.
 • We kijken naar de termijn die nodig is om bepaalde doelen te bereiken en we zetten realistische stappen. In ieder geval voorkomt Rijnland, ook nu al, zoveel mogelijk het lock-in-effect: keuzes die op voorhand circulariteit in 2050 bemoeilijken of uitsluiten.
 • We zien circulariteit als verandering van onze kerntaken. Dat vraagt een mentaliteitsverandering en andere organisatiewaarden.
 • We geven ruimte aan pilots en experimenten, zodat ook de markt zich mee kan ontwikkelen. Voor systeemveranderingen zijn innovaties nodig.
 • We laten via monitoring de voortgang zien in het bereiken van de doelen voor circulair Rijnland in 2050.
 • We zetten zoveel mogelijk in op preventie en aanpak aan de bron. We zorgen ervoor dat zo min mogelijk grondstoffen nodig zijn.