Skip to main content

Schoon en gezond water

Aanpak Kaderrichtlijn Water 2022 - 2028

De KRW is een Europese richtlijn voor het verbeteren van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De kaart laat zien in welke waterrijke gebieden (de 'KRW-waterlichamen') Rijnland actie onderneemt om de chemische en ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. Hierbij gaat het om een andere inrichting van gebieden, bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, en om maatregelen in het watersysteem zelf, zoals minder doorspoelen van polders of terugdringen van emissies. 

(Voor de legenda: klik op >> in de kaart.)

Aanpak waterkwaliteit 2022 - 2028

Deze kaart laat zien in welke gebieden Rijnland acties onderneemt om de waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat om inspiratiepolders en zwemwaterlocaties. 

In de inspiratiepolders bekijkt Rijnland samen met agrarische ondernemers welke maatregelen niet alleen goed passen bij de agrarische bedrijfsvoering, maar ook bijdragen aan een gezonde, levende boerensloten en klimaatbestendig gebied.

Zwemwaterlocaties zijn plekken waar je veilig kunt zwemmen. Daarom meet Rijnland hier vaak de waterkwaliteit; hierbij kijken we naar de bacteriologische kwaliteit en of er blauwalgen in het water zitten.

(Voor de legenda: klik op >> in de kaart.)

Aanpak biodiversiteit 2022 - 2028

Op deze kaart is te zien welke kansen er zijn om de biodiversiteit te versterken. Rijnland doet dit bijvoorbeeld met de aanleg van natuurvriendelijke oevers, vispassages bij gemalen, bloemrijke dijken en natuurvriendelijk beheer van de zuiveringsterreinen.

(Voor de legenda: klik op >> in de kaart.)

Aanpak duurzame waterzuivering 2022 - 2028

De kaart laat zien bij welke afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) Rijnland grootschalige maatregelen neemt in de periode 2022 - 2028.

(Voor de legenda: klik op >> in de kaart.)