Skip to main content

Peilbesluit polder De Wijk

Bij een peilbesluit spelen meestal verschillende belangen, omdat een gebied vaak verschillende functies heeft. Daarom is het belangrijk dat Rijnland bedrijven, organisaties en bijvoorbeeld perceeleigenaren betrekt bij het opstellen van een peilbesluit.

In een peilbesluit legt Rijnland het oppervlaktewaterpeil voor een begrensd gebied vast. Het doel is dit waterpeil in stand te houden.

In het peilbesluit voor polder De Wijk speelden meerdere belangen. Van agrariërs, die geen schade door bodemdaling willen aan woningen en bedrijven, maar die ook hun land optimaal willen kunnen bewerken. Van natuurorganisaties die Rijnland wezen op het belang van een hoger waterpeil. Waar niet alleen de weidevogels baat bij hebben maar ook de zeldzame groene glazenmaker die hier voorkomt op de krabbenscheer, een bijzonder plantje in de sloten. Voor Rijnland zelf moest het peilbesluit goed uitvoerbaar zijn. Op initiatief van Rijnland hebben alle partijen samengewerkt aan de beste oplossing: een nieuwe peilvakscheiding tussen sierteelt en grasland, die recht doet aan de verschillende functies van het gebied.