Skip to main content

Nieuwbouw Haarlemmermeerpolder

Het kan: grootschalig bouwen in diep gelegen gebieden. Door slimme combinaties te maken van veilig en klimaatbestendig bouwen, met aandacht voor kwaliteit van de leefomgeving. De crux zit in met elkaar meedenken, kennis delen en gezamenlijk ideeën uitwerken.

Buitenlanders verbazen zich erover: hoe kunnen de Nederlanders bouwen en  ontwikkelen in een van de diepste gedeelten van Rijnland, gemiddeld 6 meter onder zeeniveau? Rijnland verbaast zich niet, maar maakt samen met de gemeente plannen die het evenwicht bewaren tussen voldoende bescherming en economische waarde. Dat vraagt om investeringen in waterveiligheid. Niet alleen in stevigere dijken, maar ook in de manier van bouwen en het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit in de stad. De klimaatrobuuste nieuwe stad is bestand tegen de effecten van hittestress, droogte, overstromingen en piekbuien en versterkt het microklimaat en daarmee de kwaliteit van leven. Groenblauwe polderdaken, waterbergende straten en pleinen en brede watergangen met zachte oevers zijn niet alleen een waterbuffer maar ook een verrijking van de stadsbiotoop.